Wyznanie miłosne dla zakochanych

piękna moja konwalijko wspaniały cyprysiku maleństwo kocham w każdym pocałunku namiętności niestworzone piękno wspaniały ś...

Saturday, 16 June 2018

Pan Bóg Zastępów, pełne są niebiosa chwały Twojej

Stwórca nie jest Bogiem Zastępu[1], ani Panem

Stwórca nie sprawuje władzy bezpośredniej nad zastępami i nie prowadzi ich. Wiąże się to z Jego naturą, wyrażającą Absolut, a niestanowiącą serię zwyczajnych czynności, przejawiających się egzystencją. Tym samym, jest On tworem przenikającym materię, nad którą trzyma pieczę, a nie wykonawcą, co często sugeruje Biblia, ukazując jak Stwórca zstępuje na ziemię, aby osobiście nadzorować różne czynności.
Do spraw związanych z prowadzeniem armii, powołał on Panów Zastępów, sam będąc naczelnym i niepodzielnym Ojcem, El. Trudno to pojąć w dzisiejszym świecie, zwłaszcza po tylu mistyfikacjach, których dokonano. Stwórcy, pomimo Jego wszechobecnej natury, przypisano cechy przywódcze, charakterystyczne dla ludzkich Bogów, czym zniekształcono Jego obraz, wciskając doskonałość w ramy ograniczeń i przywar towarzyszących ludzkim przywódcom. Z założenia, Stwórca także podlega określonym prawom, bez których uznania, świat nie jest w stanie egzystować. Porządek to gwarancja rozwoju, trwania i zachowania doniosłości stworzenia. Wyraża się w każdej rzeczy, którą możemy podziwiać na tym świecie. Spojrzenie czysto ludzkie, wyłącznie z perspektywy ziemskiej, stanowi egoizm, wedle którego człowiek jest naczelną istotą, do której przychodzi bóstwo, osobiście uczestnicząc w rozgrywkach, podejmowanych przez ludzi.
 Podporządkowanie wszystkiego człowiekowi, powoduje że Stwórca musi – wedle myślenia ludzi – dzielić się własną przestrzenią i władzą z człowiekiem.
Wszechrzecz, to Jego domena[2], znak wielkiego Tronu[3], nad którym On i tylko On, sprawuje niepodzielną władzę.
Po przeminięciu drugiej Ziemi i zagładzie cywilizacji ludzkiej, dwóch największych wodzów swego Pana, o imionach Uziel[4] i Beliar, zwątpiło. Dla nich, trzecia Ziemia miała okazać się końcem ich istnienia. Musieli odnaleźć sens i powołanie do tego, co dało im początek. To Panowie Zastępów, stąd tak ważne jest zrozumienie ich historii. Najpotężniejsze istoty, jakie stworzono z materii, równe w sile stwórczej samemu Kreatorowi.
Działaniem skutecznym, a jednocześnie celowym, byłoby przypisanie Stwórcy, tytułu Pana Zastępów, czym zdegradowano istotę aniołów oraz ograniczano samego Stwórcę. Człowiek zatriumfował, łącząc własne wierzenia z prawdą, która została mu odebrana. Okazało się to, tak skuteczne, że twórcy tej anomalii, zapanowali nad masą ludzką, która rozmnażając się, służyła wiernie ich władzy, zachowując dla siebie niewiele z pokładów planety, którą cała ludzkość, otrzymała w równe dziedzictwo. Biblia częstokroć wspomina o ograniczeniach oraz poddaństwu – to już stanowi element, wedle którego – nie należy traktować tych zapisów poważnie. Wprowadzenie w błąd było celowe i sprzyjało narzuceniu władzy.
Zastęp, oznacza wojsko, głównie za sprawą wyrazu hebrajskiego „sebaot”. Nadawanie Stwórcy, imienia wodza aniołów, może łączyć się z podporządkowaniem Mu wszystkiego. Zastęp, jak każde wojsko, posiadał swojego naczelnego dowódcę. Był nim najwyższy el, spośród aniołów, czyli Pan Zastępu – El Sebaot.
Odróżnić należy El, w znaczeniu IHWH[5], od wodza zastępów, El Sebaot. Stwórcy podporządkowana jest całość, co jeszcze bardziej podkreśla Jego zwierzchność. Sam El, nie stawał na czele armii, gdyż Istota Najwyższa – w ujęciu semantycznym i hermeneutycznym, pozbawiona jest cech militarnych, stanowiąc najwyższą siłę sprawczą, dbającą o ład wszechrzeczy, a nie destrukcję, zmuszona do czynienia bezpośrednich interwencji w sprawy ludzi.
Zastępy zachowywały własną autonomię i użycie El Sebaot, w znaczeniu IHWH, El – będzie nieuprawnione.Pan Bóg Zastępów, pełne są niebiosa chwały Twojej


[1] Zastęp – hebr. sebaot, liczba mnoga określająca wojsko. W ST łączony z imieniem Pana. Zatem IHWH, wg tej teorii byłby „wojskiem” lub „posiadał wojsko”. Pan Zastępów, w lansowanym ujęciu Boga Zastępów, uchodzi za osobiście toczącego wojny, w imieniu Izraela. Pozostaje pytanie, dlaczego nie podbił temu ludowi całego świata, a wyłącznie kawałek nie żyznej pustyni? Tym samym, inne narody poznają, że Pan jest w Izraelu – Por. 1 Sm 17,44-66. Zastępy rozpatruje się jako całość, która jest podporządkowana Stwórcy. Tezę taką może potwierdzić Rdz 2,1, mówiąc o wszystkich zastępach Nieba i Ziemi. W Wj 6,26, z Egiptu wychodzą synowie Izraela, według ich zastępów. Także w: Wj 7,4; Wj 12,17; Wj 12,41; Wj 12,51. W Lb 1,3 dokonujący się spis wojskowy, prowadzony jest według zastępów. Joz 5,14 wskazuje, że zastępy Pańskie mają swojego wodza.
Interpretacja „Jahwe Zastępów”, jest według uczonych katolickich, niepewna – nie mają przekonania, kim są owe „zastępy”.
Pierwsze określenie z Biblii, Pana Zastępów występuje w 1 Sm 1,3. Fragment wspomina o ofierze uczynionej Panowi Zastępów w Szilo. Składana była przez Elkana oraz jego żony: Annę i Peninnę. Elkan i Anna są rodzicami Samuela.
[2] Domena – „zakres działania, krąg zainteresowań, dziedzina, strefa”.
[3] Tron – w ujęciu starotestamentowym, miejsce królowania samego Stwórcy. […]„Pan w niebie tron swój ustawił, a swoim panowaniem obejmuje wszechświat”.[…] Ps 103, 19.
Tron stanowi miejsce w „niebie” albo „pod niebem”. W ujęciu autora, Tron to miejsce, w którym znajduje się pierwotna materia, siła sprawcza Stwórcy i źródło Jego mocy.
[4] Uziel imię anioła oznacza „Światło Stwórcy" poprzez to, że przynosi rodzajowi ludzkiemu światło i zrozumienie Ducha. Uziel jest często przedstawiany, jako schodzący z nieba, na ognistym rydwanie lub obłoku. W imieniu Uziel, można dopatrywać się więc „światła", „zrozumienia Ducha", „ognia", „oczyszczenia", „odnowy". Jest też „Płomieniem Stwórcy”, „Aniołem obecności", „Aniołem zbawienia", „Księciem światła", „Interpretatorem proroctw". Uziel w Księdze Henocha, jawi się, jako depozytariusz władzy nad światłem. Szczególnie uwidacznia się to w Księdze Trzeciej Astronomicznej: [...],,Ma on władzę na niebie nad nocą i dniem, aby zapalać światła jaśniejące dla ludzi: słońce i księżyc i gwiazdy i wszystkie moce niebios, które poruszają się po swoich orbitach". [...]  
Uziel jest obecny w ogrodzie Eden, kiedy człowiek zostaje wygnany za przekroczenie prawa i łamanie nakazów. Uziel zamyka przed człowiekiem ogród Eden i stawia na jego straży dwa ogniste miecze. [...]„Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia". [...]Rdz 3,24.
Uziel został poddany ciężarowi odcięcia człowieka od Ogrodu Ojca, aby ten nie mógł skosztować owocu z drzewa życia. Wypędzony Adam i jego potomkowie, zapamiętali Uziela, jako strażnika wyczekującego chwili, stojącego z boku i patrzącego na posunięcia ludzkości. Uziel miał karać, zgodnie z obowiązującym prawem. Uziel był też prawdopodobnie tym z aniołów, którzy przygotowali pogrzeb dla Adama i jego potomków.
Wróćmy do kwestii zamknięcia bram ogrodu Eden. Kończy się dla człowieka, po raz pierwszy w tej historii, możliwość przebywania ze Stwórcą. Aniołowie stają pomiędzy Kreatorem, a efektem Jego tworzenia. Ale czy człowiek został wypędzony z tzw. „Raju", czy też z miejsca, w którym przyszło mu od początku przebywać, żyjąc w pozornej harmonii ze Stwórcą?
Uziel stał się „klucznikiem Raju”, wręcz „izolatorem kontaktów człowieka ze starym światem". Zagrodził mu dostęp do drzewa życia, po kontakcie z drzewem „poznania dobra i zła”. Pozostawiony poza Rajem, Adam wyrażał sobą tęsknotę za nim. Wygnanie z ogrodu Eden, oznaczało ciężką pracę i cierpienie. [...]„w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia". [...]Rdz 3,17.
Tam, po śmierci miał znaleźć się każdy człowiek. Wędrówka za przepięknym obrazem ogrodu Eden, napełniała człowieka chęcią i potrzebą wykreowania tak wielu wizji, na temat osiągnięcia tego Raju czyli zbawienia. Nie wyrzuca się, z miejsca wykreowanego do życia, ot tak. Powód musiał być znacznie inny, niż to podaje tekst Biblii, w alegorycznym zestawieniu zjedzonego jabłka. Istniała tylko jedna przeszkoda, w postaci strażnika pilnującego wejścia. Rzecz nie do przekroczenia, przez co nieosiągalna. Raj miał być miejscem, w którym człowiek nie cierpi z powodu pracy i trudu, a wszystkiego ma pod dostatkiem. Wizja „pięknego i łatwego życia" jest zbyt prosta, w odniesieniu do całej eschatologicznej wizji, przedstawianej w księgach objawionych ludziom.
Uziel jest często mylony z Urielem. Uriel stanowi kompilację, w odniesieniu do anioła imieniem Uziel. Uzielowi przypisuje się przynależność do chóru cherubinów i cnót. Podział na chóry i cnoty, nie odzwierciedla rzeczywistej hierarchii panującej wśród zastępów. Całe wieki pracowano nad tym, aby sklasyfikować Niebo, nie będąc w nim. Wiedza tajemna, daje człowiekowi władzę nad drugim człowiekiem, a dla pospołu, zapewnia proste skojarzenia, umożliwiając prosto i niesformalizowanie żyć na Ziemi.
Stwierdzenie, że Uziel jest wodzem, staje się trafne w odniesieniu do niego. Uziel nie jest też sługą Gabriela, jakby chciał tego John Milton w Paradise Lost.  
Gabrielowi nadano wielkiego znaczenia w chrześcijaństwie, po tym jak wykonując rozkaz swego Pana, zwiódł Maryję, po czym miał z nią dziecko. Maryja w rzeczywistości miała więcej dzieci. Ich ojcem, nie był jednak Gabriel. Kult Maryi, w tradycji chrześcijańskiej, podniósł jednocześnie rangę i wpływy Gabriela. I zapewne chodzi o ograniczenie znaczenia Marii Magdaleny, która miała rzeczywisty wpływ na rozwój chrześcijaństwa, na równi z Jezusem. Swoją drogą, wysoce prawdopodobne jest to, że Maria Magdalena nie miała jedynie samego wpływu, wyłącznie na poglądy Jezusa. Była kimś więcej. Wypełniała pustkę. To nie jest możliwe do zaakceptowania, gdyż kobieta nie może być siłą twórczą, gdyż jest stwórcza. Twórczy jest wybitny i ważny, wręcz predestynowany, jak mężczyzna. Stwórcza materia, może kopiować i dawać życie. Ewa dawała życie, była więc Chawą („tą, która w sobie chowa”).
Uzielowi przypisuje się również to, że jest duchem upadłym, gdyż współżył z córkami ziemskimi w okresie potopu. Prawdziwy upadek Uziela nastąpił znacznie później.
Określany jest „Eremitą”, „Panem Mory”, „Panem Zastępów”, „Bestią”, „Smokiem”, „Wężem”. Jego głównym symbolem jest wąż. 
[5] IHWH – tetragram (z gr. „cztery litery”), oznaczający określenie starotestamentowego imienia Boga. Odczytywane jako Adonaj. W epoce Talmudu, mędrcy powierzali uczniom tajemnicę znaczenia imienia Pana, raz na okres siedmiu lat. Wtajemniczeni, znali imiona Jahwe, czytając je z 12, 42 i 72 liter. Mojżesz, nadał imieniu Pana, imię Jahwe, pochodzące od słowa „wiatr” i był On Bogiem „wiatru i burzy” – jest to oczywiście domena Uziela, dlatego przypuszczać można, że Mojżesz spotykał się z Uzielem, a nie ze Stwórcą. Sama nazwa Stwórca jest ciekawa, gdyż oznacza „Boga istniejącego lub sprawiającego istnienie”. 

Fragment ze wstępu do książki Pierwsza wojna w niebie: Dziedzictwo 


Reakcje:

0 komentarze:

Post a Comment

Polecamy

Labels

"Goryle we mgle" (1) 1939 r. (1) 500 plus (2) Abraham (1) Abraham Joshua Heschel (1) Adam (2) Adam Mickiewicz (1) Adolf Hitler (4) afery (1) Afryka (1) Agatka (5) agent (1) Aggeusz (1) akcyza (1) aktywność (1) Al-Imran (1) Alela (1) alkohol (2) alkoholizm (1) Ameryka (1) Ameryka Południowa (1) amok (1) anal (2) analiza (1) anecdote (1) angel (3) angels (1) Anglia (1) Aniela Dulska (1) anioł (49) anioł stróż (1) aniołowie (8) Anne Applebaum (2) Anton Szandor LaVey (9) antyk (1) aplikacje (1) Apokalipsa (5) Arabowie (1) Arakad (1) area (1) Ari (1) Armagedon (3) Armia Ludowa (2) Armillaria mellea (1) Aron ha-kodesz (1) artworks (1) Asahar (1) aszera (1) atak energetyczny (1) atak psychiczny (1) Augustyn (2) Autumn (5) autumnal weather (2) awareness raising (1) Babel (1) Babilon (1) Baltic (1) Baltic Sea (1) bastion (1) beauty flowers (6) beauty plants (4) begonia (1) Behemot (1) Beliar (4) bell (1) Belzebuba (1) Bereza Kartuska (1) bestseller (1) bezrobocie (2) bezrobotny (2) Biblia (33) Biblia Szatana (10) biblioteki (1) bigos (1) Birobidżan (1) biuro (1) bladder (1) Bliski Wschód (1) bliskość (1) Blok Wschodni (1) Bóg (7) ból dupy (1) bóle rodzącej (1) Bolek (1) Bolivar Belicosos Finos (1) book (2) brak kontroli (1) Brama (1) Brama Erebu (2) Bruksela (2) buchanie (1) building (1) buildings (1) burdel (1) całun (1) cathedral (1) cele (1) celebracja (2) Chawa (1) Chawranek (1) cherub (1) choroba (1) chrześcijaństwo (6) church (2) ciąża (1) cierpienie (1) cieśla (1) city (3) clapper (1) clean (1) coaching (2) collegium funeraticia (1) colorful (1) columbarium (1) Columbus Day (1) communist (1) contest (1) context (1) cooled (1) cooperates (1) country (2) Creator (1) curriculum vitae (1) cv (2) ćwiczenie (1) cygaro (1) cykl życia (3) cymbały (1) cytaty (1) cywilizacja (1) czar (1) czasopismo (1) czasy przełomu (1) Czechy (1) człowiek (32) czyściec (1) Dadźbog (1) Dagia (1) Dagon (1) dam (1) Dąmbscy (1) damska pupa (1) dandelion (1) Dawid (1) Dawne dzieje Izraela (1) death (1) demokracja (1) demon (6) demony (2) diabeł (3) dialog (1) dialogue (1) Diana Fossey (1) diatryba (1) dildo (2) Dni Miasta (1) dobro (2) doktryna (3) dokumenty (3) dokumenty aplikacyjne (3) dolina (1) dom (2) Donald J. Trump (1) Donald Tusk (1) Donatan Tursek (3) dopełnienie (1) draczka (1) draka (1) druga Irlandia (1) druk (1) Dubieniecki (15) duch (1) dupa (1) dust (1) dusza (3) dwudziestu czterech (1) Dywizja im. T. Kościuszki (1) Dżebel el Akra (1) Dziady (1) dzieci (1) dziecko (1) dziedzictwo (20) dziedziczenie (1) dzieje (3) dzieje aniołów (6) dzieło (1) Dzień Sądu (3) Echinopsis (1) echinus (1) Eden (3) edukacja (1) Efraim (1) egzorcyzm (1) Eh bien! (1) Eisenbach Artur (1) eksperyment (1) eksterminacja (1) ekstremum (1) El (6) el sebaot (2) El'Li'Re (1) Elfirim (2) elity (1) elity polskie (3) emanacja (2) emancypacja (1) emancypacja Żydów (1) emendatio (1) emeryt (1) emigracja (1) En Gedi (1) endemita (1) energia (1) environmentalist (1) Er (1) Ereb (2) Erem (10) Eremita (2) erotyka (1) erotyzm (1) Etemenanki (1) etnografia (1) Europa (2) Ewa (1) factory (1) faszyzm (1) fejk (1) fekalia (1) Feralia (1) feudalizm (2) field (1) filozofia (2) flower (5) flowers (6) folwark (1) forma (1) fragment (47) fragment satyry (16) fragment tekstu (9) franciszkanie (1) from over the Baltic Sea (1) Fryderyk Engels (2) fuckingroom (1) fuksja (1) fundamentalizm (1) funkcje (1) Gabriel Amorth (1) galeria (6) gallery (20) garden (4) gardening (2) Gdańsk (1) gej (2) geje (1) geniusz (1) geszeft (1) Getrag (1) Giżycko (1) Glenlivelt (1) głód (1) God (2) gofry (1) gołąbki (1) gorszy sort (2) goryl (1) gospodarka (1) gossip (1) gra (1) grasses (1) grassland (2) Grażyna Pokorny (1) green (1) green pea (1) green plants (1) ground (1) grupa (1) grzech (2) grzyby (1) grzyby jadalne (1) GS (1) Gubałówka (1) gwarancje (1) heaven (1) heban (1) Hebrew (1) herbata (1) heretyk (1) Heritage (2) historia (10) historyk (1) hiszpańska inkwizycja (1) hitlerowcy (2) home (1) homocentryzm (1) homofobia (1) homoseksualizm (2) human (2) idea (1) ideologia (1) IHWH (1) II RP (2) II wojna światowa (2) III RP (1) III Rzesza (3) in the garden (3) Inbal (5) Indie (1) informacje (1) inhumacja (1) Innocenty IV (1) instrument muzyczny (1) interview (1) intryga (1) Ireland (1) Irelannd (1) Irlandia (2) irrigates (1) islam (1) istnienie (1) Izrael (4) Jakub (1) Jarosław Dumanowski (1) Jazda Erebu (1) jebitnie (1) Jerozolima (1) Jeruzalem (1) Jerzy Krasiulec (1) jesień (1) Jeszurun (1) jezioro Czos (1) Jezus (6) Jezus z Nazaretu (3) Josef Stalin (2) Joseph Smith (1) Joshue ben Qorch (1) Józef (1) Józef Flawiusz (1) Józef Maciejowik (1) Józef Stalin (2) Józef Topolski (1) judaizm (3) junona (1) kaczka (1) kaczka z kaszą (1) Kaczkoduk (46) Kaczkoduk przejmuje ster! (49) kahel (1) kaktus (1) Kalifornia (1) Kanaan (4) Kapitał (4) kapitalizm (3) kapłan (1) kapusta (1) kara (1) kardamon (1) kariera (1) Karl Popper (1) Karol Marks (6) Karta praw podstawowych (1) Kartezjusz (1) katolicyzm (1) kawa (1) kel el (6) Kętrzyn (1) kettle (1) kibuc (1) kiełbasa (1) kiełbasa mazurska (1) kiermasy (1) kłamstwo (3) klątwa (1) kluski (1) knowledge (1) kobieta (1) kochanka (1) kod (1) koledzy (1) komedia (5) komuniści (4) Komunistyczna Partia Chin (1) komunizm (8) konflikty (2) koniunktura (1) Konopnicka (1) Konstytucja (1) kopiec (1) kopiec Czerniakowski (1) kopiec Kościuszki (1) kopiec Unii Lubeskiej (1) korale (1) Koran (2) kormoran (1) kornik (1) kościół (6) Kościół katolicki (3) kościuszkowcy (1) kot (1) kpina (1) kradzież (1) kraj (1) krajobraz (1) Kraków (1) kremacja (1) Kresy (1) krew (4) krokusy (1) Król Dawid (1) kropla (1) krótka forma (9) Krutyń (1) Krutynia (1) Krzysztof Jackuń (1) Krzysztof Kolumb (1) krzywda (1) książka (31) książki (1) Księga Aniołów (8) Księga Dżungli (1) Księga Henocha (3) Księga Hioba (2) Księga Izajasza (2) Księga Mormona (1) Księga Razjela (1) Księga Rodzaju (7) Księga Wyjścia (2) Księga Życia (6) księgi (1) kuchnia (5) kuchnia regionalna (3) kuksiołki (1) kuksiołki mazurskie (1) kulinaria (6) kult (2) kultura (4) kura z grzybami (1) kurczak (1) kurczak w śmietanie (1) kusiciel (1) kuszenie (1) Kuta (1) kwiaty (4) lake (1) land (1) landscape (4) las (1) lawa (1) leaf (1) leaves (1) leczenie (1) lek (1) Lemuria (1) leninizm (1) lesbijka (3) Lew Trocki (1) lewak (2) lewita (1) licytacja (1) Lilit (1) liryka (19) list czytelnika (1) list motywacyjny (2) literatura (5) litość (1) litur (1) Litur Dar'ghall (2) local government (1) łodyga (1) łodyga przeciwieństw (1) lokalnie (1) Lolek (1) Londyn (1) los (3) loża (1) Lucanus (1) Lucyfer (2) lucyferianizm (1) Ludowe Wojsko Polskie (2) Ludwik Krzywicki (1) ludzie (8) ludzkość (2) Luntaria (2) Lwów (1) Łysoczoły (1) łza (1) łzy (2) magia (2) magnateria (1) Malchut (1) mały człowiek (2) małżeństwo (2) manes (1) manufaktura (1) Marco Tosatti (1) Maria Magdalena (1) marksizm (2) Maryja (2) marzenia (1) masa (1) masoni (1) masturbacja (1) Masuria (11) materializm historyczny (6) Matylda (5) mauzoleum (1) Mazury (9) meadow (3) mean (1) Mela (1) metafora (1) Metamorfozy (1) mężczyzna (1) miasto (1) mięso (4) mieszkanie (1) Mikołajki (1) miłość (3) młodzież (1) Mojżesz (1) monster (1) monument (1) Mora (2) moralność (2) mord (2) mormoni (1) Morze Bałtyckie (1) możliwości (1) Mozre (1) Mrągowo (6) Much (1) mur berliński (1) mushrooms (1) muzułmanin (1) N (1) Nabrod (1) Nabuchodonozor II (1) należna pomoc (1) name (1) Nana (2) narkotyki (1) narodziny (1) natarcie (1) NATO (1) natural environment (1) nature (5) nature gallery (9) nature monuments (1) nefilim (1) neighborhood (1) Nemrod (2) Niebo (5) niepodległość (1) niewolnictwo (1) Nimrod (1) Noe (1) November (1) Nowe Jeruzalem (1) Nowoczesna (1) Nowy Testament (1) o książkach (4) obchody (2) obozy (1) obrazy (1) obrzęd (2) obyczaje (5) ochrona dzieci (1) ochrona praw (1) odkrycia geograficzne (1) Ofelia Tasiemiec (3) ofiary (1) ogród (1) ojciec (1) ojcostwo (1) okres starożytny (1) określenie (1) old city (1) Olsztyn (2) Onan (1) onanizm (1) opętanie (1) opieńka miodowa (1) opinia (2) opinion (2) opis literacki (1) opis postaci (1) opowiadanie (8) orientacja seksualna (2) ORMO (1) orszak (1) Orwell (1) orzeczenie (1) outflow (1) owczarek podhalański (3) owczarek z Tatr (2) Owidiusz (1) padlina (2) Palestyna (1) Pan (1) Pan Zastępów (5) państwo (1) Państwo Islamskie (1) Państwo Środka (1) Państwo Żydowskie (1) papież (2) Park Słowackiego (1) Partzufim (1) Paryż (1) pentagram (1) Penuel (1) PESEL (1) petent (1) pętla (1) photo (13) photography (11) piasek (1) picie (1) picture (6) pictures (3) piekielna diatryba (1) piekło (1) pieniądze (1) pieprznik (1) pierwsza wojna w niebie (1) Pierwsza wojna w niebie: Dziedzictwo (54) pies (1) piosenka (1) pipe (1) PiS (2) Pius XII (2) place (3) places (2) plan (1) planeta (1) plants (5) Platon (1) płeć (1) plemię (1) plotka (1) PO (2) pochówek (2) podniecenie (1) podryw (1) poezja (29) pogrzeb (2) pogrzeb kawalera (1) pogrzeb panny (1) pojęcie (1) pokój do seksu (1) Polacy (1) Polak (1) Poland (4) Polgar (3) polish people (1) political fiction (2) politicians (1) polityka (6) Polska (15) Polska Partia Robotnicza (1) polski pies górski (1) pomoc (1) pomoc rodzinie (1) pomoc społeczna (3) porady (6) porzucenie (1) poszukiwanie pracy (1) potop (1) potrawa (1) potrawy (3) potrawy z mięsa (1) potwór (1) powieść (25) powieść satyryczna (33) powstanie (1) powstanie warszawskie (1) pozór (2) praca (1) pragnienie (1) prawa (1) prawa mniejszości (1) prawa podstawowe (1) prawda (6) prawda o aniołach (1) prawo (4) prawodawca (1) prayer (1) prezes (1) PRL (11) próbka tekstu (1) problemy (1) profanum (1) proroctwa (1) proroctwo (3) Proroctwo trzech (1) Prorok (1) prosaic form (1) prostytucja (2) Protais Zigiranyirazo (1) proza (2) przebaczenie (1) przekleństwo (3) przemiany (2) Przemilczeć Armagedon (43) przenośnia (1) przepis (2) przepowiednia (2) przyjaciel (3) przyjaźń (3) przypis (1) przyprawy (1) przyroda (1) przywołanie (1) Publiusz Ovidius Naso (1) Pułkownik (3) pupa (1) PZPR (1) Rachel (1) rain (1) raining (1) raróg (1) rasa (1) Re (2) realny socjalizm (3) recensio (1) recenzja (5) recenzja historyczna (1) recenzja literacka (2) recenzje (5) recenzje literackie (5) refleksja (3) refleksje (3) reformy (2) region (1) reguła (1) Reichskonkordat (1) relacje (1) relationship (1) religia (19) Rewolucja Październikowa (1) rezydencja Pułkownika (1) Richard Elliot (1) RIP (1) rody polski (1) rodzina (4) rogacz (1) rok obrzędowy (1) Ron Howard (1) rose (3) roses (1) Rosja (6) rośliny (2) rośliny gruboszowate (1) rosół (1) róża (1) Róża Luksemburg (1) Rozdział pierwszy (1) rozstanie (1) rozważania (2) rozwieracz (1) Rudyard Kipling (2) Rumunia (1) Russia (1) Russia Federation (1) Rwanda (1) Rydz (1) rytuał (1) rząd londyński (1) rządy (1) Rzym (1) sacrum (1) Sąd Ostateczny (2) sądy (1) saga (1) saga aniołów (1) sakiewka (1) Samaria (1) Sansenoj (1) Santoria (1) Sapon (1) sarkazm (1) satanizm (9) satyra (56) satyra polityczna (24) savoir vivre (1) Sea (1) sędziowie (1) SEEiK (64) seeik.pl (82) Sefira (1) Sefirot (1) sekretarka (1) seks (6) seks analny (2) seksualność (2) Semangelof (1) Senoj (1) Seria: Prowincjonalna (2) Set (2) sex (2) sex na świecie (1) sheep-dog (2) short text (3) sieć (1) siekiera (1) siły natury (1) Singing in the Rain (1) sintoizm (1) skuteczność (1) skutki (1) SLD (2) Śledź (1) slogans (1) słowa (1) Słowacja (1) Słowianie (1) sługa (1) sługus (1) śmierć (6) śmieszność (2) śmieszny tekst (6) Smok (1) smród (1) śnieg (2) socjal (1) socjalizm (4) Sofoniasz (1) Solidarność (1) solidaruch (1) Sophie Neveu (1) spirytualne (1) społeczeństwo (3) społeczność (2) sprzedaż (1) sraczka (1) środki alkoholowe (1) środowisko (1) Stanisław Gruszczyński (1) starożytność (1) Stary Testament (2) Stasiu Bułka (1) state (1) state farm (1) stawki (1) ster (1) sterowanie (1) store shelves (1) stories (1) stosunek (1) stosunki (4) STTL (1) Stwórca (28) stworzenie (2) styl jebitny (1) succulentus (1) sukces (1) sukulenty (1) surowce (1) Swaróg (1) sweet flowers (4) świat (3) Świat Książki (1) światy (1) święta (1) Święta Inkwizycja (2) święto (1) święty (2) świnia (2) Sydon (1) symbol (3) synkretyzm (1) system (3) szacunek (1) szanse (1) szatan (16) szatański (1) Szczachy Dolne (1) Szema (1) Szeol (2) Szinear (1) Szkocja (1) szkolenia (1) szlachta (1) sztuka (1) Sztuka kochania (2) sztuka miłości (1) sztuka pisana (1) Szua (1) szwadrony śmierci (1) Takie sobie bajeczki (1) Talmud (1) Tamar (1) Tatra (1) tchnienie (1) tears (1) technika (2) tekst (1) terapia (1) testament (1) The Fall (2) The First War in Heaven (2) The Jews (1) The Ten Sfirot (1) The Zohar (3) toga (1) toilet paper (1) tolerance (1) tolerancja (1) Tom Hanks (1) tomatoes (1) Tora (1) town (3) tradycja (11) tragedia (1) translate (1) travel (3) trees (2) Tron (2) trudności (1) trunek (1) trylogia (1) trylogia aniołów (6) Turcja (1) twórczość (1) ubój (1) uchodźcy (1) ucieczka (1) ucieczka z kraju (1) uczciwość (1) UE (4) układ (1) umieranie (1) Universally (1) upadek (1) UPaP (30) upap.eu (29) Urel (3) Urgal (1) urok (1) urzędnik (1) urzędy pracy (1) USA (2) utwór (9) utwór poetycki (11) utwory poetyckie (18) uzależnienia (1) Uziel (30) Uziel Mora (7) uzielmora.eu (4) view (3) vinegar (1) wafelnica (1) wafle (1) walk (1) walka (1) wampir (1) wampiryzm (2) war (1) Warchołów (1) Warszawa (2) wartości (1) waterfall (1) Watykan (2) Wąż (1) wędrowcy (1) węzeł (1) wiara (8) wiatr (1) wibrator (2) widzenie (1) wiek XIX (1) Wielka Nierządnica (1) wieprzowina (1) wiersz (27) wiersza (1) wiersze (13) wierszyk (2) wieża (1) wieża Babel (2) Wikingowie (1) Wiocha (4) Wiocha. Powieść jebitna (7) Wiosna (1) wirus (1) władza (2) władza ludowa (1) władztwo (1) Włodzimierz Lenin (1) Wojciech Jaruzelski (1) wojna (5) wojna w niebie (3) wojsko (1) wolność (1) woods (2) world (1) wota (1) WP (1) wróg (1) wsparcie państwa (1) wstęp (6) wszechrzecz (2) www.materializmhistoryczny.com (3) wycinka (1) wydanie (2) wyjazd za granicę (1) wykluczenie (1) wykluczenie społeczne (1) wypowiedź (1) wyrazy (1) Wyrocznia Pana (1) wyuzdany seks (1) wywiad (1) wyzwolenie Warszawy (1) z autorem o książce (1) z życia wzięte (3) zabawa (1) zabawy erotyczne (1) zabory (1) zachowanie (1) zagłada (1) Zagraniczna depesza (1) zagrożenia (1) Zakopane (2) żałomsza (1) zaloty (1) zapach (1) zapowiedź (1) zarobek (1) zarobki (2) zasady (2) zasiłek (1) zastęp (5) zatrudnienie (1) zaufanie (1) zawód (1) zdjęcia (4) zdrada (3) zgoda społeczna (2) Ziemia (9) ziemie polskie (1) ziemniaki (2) ziggurat (1) zima (1) zioła (1) Zion (1) zła wróżba (1) zło (4) złorzeczenie (2) zły (1) Zoefel (1) Zohar (2) żołnierz (1) żona (1) zrozumienie (1) ZSRR (13) zupa fasolowa (1) zupa grochowa (1) zupa z dyni (1) zupa ziemniaczana (1) związek (1) zwierzęta (6) życie (4) życiorys (1) Żydzi (7) żywa legenda (1)