Czasopismo Kwiaty - był PRL i były kwiaty

Ilustrowany magazyn kwartalny dla producentów działkowców i miłośników kwiatów Kwiaty, wydawany był przez Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i...

Friday, 20 April 2018

Wieża Babel – co oznacza w BibliiHistoria, geneza i symbolika wieży Babel w znaczeniu historycznym, kulturowym i pojęciowym, obejmuje analizę historii, religii i sztuki oraz literatury. My, w tym artykule zajmiemy się aspektem historycznym w ujęciu biblijnym.
Ludzie, zainteresowani znaczeniem wieży z Babel, sięgają do sieci po odpowiedź: czy wieża Babel jest symbolem pychy? kto zbudował wieżę z Babel?  kto napisał i kto namalował? itd.
Wieża Babel jest symbolem, co jest niewątpliwe i niezaprzeczalne, zawierający pouczenie, że grzech przeciw Bogu zostanie zawsze ukarany. Motyw ten był wykorzystywany w literaturze oraz ikonografii i malarstwie. Można także powiedzieć, że istnieje pewien związek frazeologiczny, odnoszący się do wieży z Babel, oznaczający „różnojęzyczne zbiorowisko ludzi”, „brak porozumienia” „zamęt”, „bezład” „zamieszanie”.
Współcześnie wieża Babel istnieje praktycznie w każdym miejscu Europy, w której spotykają się różne kultury, języki oraz ludzie o odmiennej religii, a także kolorze skóry.
Trzeba się zastanowić czy dzisiejsza globalna integracja ludzkości nie stanowi „grzechu” skierowanego przeciwko Bogu? Kto wie, jakiej interpretacji można spodziewać się po religijnych myślicielach.
Wieża Babel odnosi się do pojęć słownikowych, powszechnie uznanych, funkcjonujących w związkach frazeologicznych oraz symbolice.  Znamy opowieść o wieży z Biblii oraz opowieści kaznodziejów, którzy widzieli w wieży z Babel dzieło wszechwładnego diabła.
W treści opisów z Biblii, odnoszących się do wieży z Babel, brakuje wzmianek o szatanie. Późniejsze interpretacje oraz domysły, stanowią źródło późniejszej tradycji, w której starano się przypisać wiele wyimaginowanemu złu.
Skłóceni ludzie, nie są w stanie przeciwdziałać złu, które narzuca im życie. Motyw wieży Babel nie został odpowiednio zrozumiany. Odbył się kolejny, cielesny gwałt na człowieku, w którym brali udział święci tego świata.
Postaram się przybliżyć znaczenie wieży Babel oraz okoliczności wynikające z Biblii oraz poddać pod rozwagę pewne rozważanie, związane z moim sposobem myślenia, który – być może – przypadnie do gustu Czytelnikowi.

Wieża Babel – co oznacza w Biblii

Wieża w ujęciu źródeł
Wieża to symbol obronny (Jr 31,38) i obronności (Mt 21,33). Według Psalmu 61,4 wieża, to obraz bezpieczeństwa i gwarancji pewności. W wieży z Syloe, Jezus – według Kościoła – widzi znak nawołujący do nawrócenia (Łk 13, 4) – wieża, która upadła i zabiła osiemnastu ludzi. Według mnie, Jezus tłumaczy, że ci, którzy zginęli pod wieżą, nie byli większymi grzesznikami, od tych, co tak o nich myśleli. Tekst jest oczywisty, ale Ojcowie Kościoła mogą widzieć we wszystkim alegorie, ukryte znaczenia oraz natchnione interpretacje. Kościół posługuje się też alegorezą, to znaczy tłumaczeniem interpretacji w znaczeniu alegorii. Jeżeli w renesansie, tłumaczono za pośrednictwem tej sztuki, tajemne komunikaty znakowe w odniesieniu do mitologii i sztuki Greków i Rzymian, to tym bardziej metoda taka znalazła zastosowanie w odniesieniu do tekstu Biblii.
Wieża z Babel, to budowla wzniesiona w krainie Szinear, o czym dowiadujemy się z tekstu Starego Testamentu. Opisując więżę z Babel, chciałbym skupić się na tekście biblijnym oraz symbolice i roli wież. Symbol wieży odnajdujemy również w kartach Tarota, ma ona duże znaczenie symboliczne i strategiczne dla ludzi.
Jest to karta powrotu i opamiętania. Przypomina o miejscu na Ziemi. Karta mówiąca o tym, że nic nie jest dane na zawsze.
Związane jest to ściśle z tradycją i rozwojem osadnictwa ludzkiego oraz zmieniającymi się warunkami obronności. Wieża pozwalała obserwować odległe obszary i ostrzegać o zbliżającym się niebezpieczeństwie. W wieży znajdowano schronienie oraz z wież ostrzeliwano napierającego przeciwnika. Posiadanie kontroli nad wieżami, często oznaczało zwycięstwo w prowadzonym starciu. Wieże wyznaczały także kierunek idącym wyprawom kupieckim oraz ukazywały potęgę władcy. Z uwagi na wysokość, wieża była dla człowieka czymś niezwykłym, wyniosłą najbliżej nieba budowlą, z której człowiek podziwiał inny świat.

Budowla
Wieża to budowla o małej powierzchni u podstawy, połączona z inną budowlą, np. wieże kościołów czy ratusza, wieże obronne na murach. Wieża ma współcześnie różne znaczenie, w zależności od tego, gdzie się z tym spotkamy. Wykorzystanie samego pojęcia wieży znane jest w górnictwie, przemyśle, obronności, budownictwie, itd. 
Żydzi w trakcie niewoli babilońskiej (VI w p.n.e.), zetknęli się w Babilonie z wieżą Etemenanki. Budowla była zigguratem, wznoszonym ku czci bóstwa ze świątynią górną i dolną, stanowiąca cały kompleks świątynny, służący oddawaniu czynności sakralnych oraz obserwacjom astronomicznym. Wieża zwężała się ku górze.

Biblijny przekaz 
Mieszkańcy całej Ziemi mieli jedną mowę, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali.
Biblia wspomina, ze mieszkańcy tej ziemi znali technologię wypalania cegły. Cegły używano w cywilizacji sumeryjskiej, m.in. do wznoszenia zigguratów.

Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu. A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli: „Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi”.
Rdz 11, 03 – 04.

Pan zstępuje z Nieba (mówimy tu o Niebie – czyli miejscu przebywania Stwórcy, a nie o przestrzeni nad ziemią), zainteresowany wznoszoną budowlą. Oceniając sytuację, stwierdził że ludzie mają jedną mowę i są jednym ludem, dlatego zaczęli budować. I dalej stwierdza, że w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić.
Staje się rzecz niebywała. Z nieba zstępuje Pan (BÓG) i miesza ludziom języki i rozprasza ich po całym globie. Do tego nie jest sam, bo w tekście mamy do czynienia ze słowem, wyrażonym w liczbie mnogiej: „zejdźmy więc”. I to jest ciekawe słowo: "zejdźmy".  Skąd nazwa Babel? Biblia daje odpowiedź: 

„Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi.” Rdz 11,09. 

Babel znaczy tyle, co "pomieszanie". O budowie miasta z wieżą, opowiada Biblia. Motyw ten jest lubiany przez malarstwo i literaturę. Wieża Babel to symbol pomieszania planów ludzi. Słowniki biblijne wskazują, że to symbol prowadzący człowieka do wyobcowania, na skutek dążenia i pychy. Rabiniczna tradycja uważa, że to miejsce, w którym chciano doścignąć i zgładzić Pana (Boga).
Tekst źródłowy wskazuje jednak, że ludzie nic złego nie zrobili, a za to co robili, zaatakowani zostali przez Niebo, którego przywódca, Pan (Bóg) zszedł wraz z innymi, mieszając plany ludzi, których obawiał się z nieznanych powodów.
Dlaczego Pan obawia się ludzi? Czy to nie dziwne? Mało jest w Biblii opisów, w których Pan schodzi na Ziemię, a ten chyba jest jedynym, w którym aktywnie włącza się w walkę. Skupmy się na źródle, a nie tym, co nam wpojono za pośrednictwem pośrednich opowiastek.  

Fakt istotny mówi, że ludzie nie zrobili nic złego
Od tego momentu, w opisach biblijnych, rozpoczyna się rodowód Sema, prowadzący do Teracha, ojca Abrahama i Nachora oraz Harana. Możemy mówić o symbolicznym przekreśleniu całej ludzkości i wyborze jednego narodu, albo nawet rodziny. Pamiętajmy, że wcześniej był Noe i też został wybrany. Także tych przymierzy już trochę było. Wieża Babel – jak wynika z przytoczonych faktów – zaistniała po okresie potopu, a więc zagładzie ludzkości, która ocalała i pochodziła od Noego.
Rodzina Noego – idąc za biblijnymi „faktami” – postanowiła zbudować wieżę, która sięgnęłaby do Nieba (celowo dużą literą). Ludzie zamierzali osiągnąć Niebo, a nie wznieść się do nieba. To różnica, gdyż nie zamierzali sięgać wyżyn, ale wejść do Nieba.
Jednak, kościoły na siłę tłumaczą, że tu kończy się prehistoria i następuje wybór "narodu właściwego", który będzie określany mianem "narodu wybranego".
Rozpoczyna się okres historyczny. Później następuje kolejny symboliczny gest Abrahama z Izaakiem, który kończy okres składania krwawych ofiar (kapara).
W tym jest jeszcze coś ciekawszego. Tekst biblijny powstał w kontekście jahwistycznym, co oznacza, że człowiek pustyni opisuje ze swojej perspektywy wielkie miasto, które w jego przekonaniu jest rodzajem naruszenia w stosunku do Pana (Boga). Nie może istnieć nic wspanialszego nad to, co może wytworzyć ktoś, kto ze Stwórcą się jedna. Budowa wież przez Żydów, w okresie późniejszym nie była niczym strasznym. Takich budowli na świecie wznoszono masę. Czy więc może chodzić o zwykłą wieżę?
Takie przekonanie jest trafne i możliwe, że wpłynęło na kształt tekstu. Czemu obecnie Stwórca nie niszczy wież, które mogą być przecież większe niż ta, wzniesiona w Babel? Może celem ludzkości nie było wcale wspięcie się do nieba, ale wejście do Nieba. Różnica jest zasadnicza.

Wieża Babel – co oznacza w Biblii

Mamy tu jednak znowu do czynienia z nieścisłością
Stwórca, którego znamy współcześnie, dąży – według ludzi – do tego, aby świat działał wspólnie i zapanowało dobro. Czemu wówczas zasiał zamęt, i to na dodatek osobiście? Zachowanie Stwórcy można przypisać – według ludzi – temu, co dotyczy szatana. Niektórzy uważają, że w tym tkwi odpowiedź. Jeżeli potraktować historię ludzi o diabłach poważnie, to w tym opisie schodzi nie Bóg – Jahwe, ale Bóg – Szatan. I mamy odpowiedź, o kim naucza Kościół? Czy znamy obraz prawdziwego boga?
Inaczej: ludzie odwołują się do miłosierdzia i dobra Pana (Boga), to powinni wiedzieć że Stwórca, dążąc do sprowadzenia człowieka na dobrą drogę, nie potępiłby go za wspólne działanie.
W moim przekonaniu, musiało tu chodzić o rzecz zupełnie odmienną niż głosi powszechna interpretacja.

Wyczyszczony opis
Ja jednak, tak dosłownie nie podejdę do tematu. W moim przekonaniu opis został częściowo wyczyszczony, dlatego z niedopowiedzenia powstała nieścisłość w rozumieniu Stwórcy i przedstawieniu Jego istoty jako „zacietrzewionego męża oraz tyrana, pastwiącego się nad biedną ludzkością, która usiłuje się zorganizować w słusznej sprawie”. Ludzie wszystko zinterpretują według własnej logiki, dopasowując do prostych opisów, zakłamane schematy, ale tacy byli zawsze. Czy takich ludzi bało się Niebo? Nie!
W opisie biblijnym, jednak Niebo przeraziło się, co zostało wyraźnie zaakcentowane. Silny i zjednoczony człowiek musiał temu Niebu wcześniej narozrabiać.

Pomyślmy… czyżby próba podboju? 
Niebo wiedziało o człowieku, bało się go. Dlatego tak szybko zareagowało na jego działania.
Z jakim wydarzeniem mamy do czynienia? W moim przekonaniu, natrafiliśmy na moment, w którym człowiek został wygnany z Nieba i rozpoczął na Ziemi przygotowania, aby to Niebo podbić.
Wspomnienia rabiniczne wskazują na ten plan, dotyczący likwidacji Stwórcy. To nie wzięło się z przypadku, ale stanowiło ważne świadectwo po tym, co rzeczywiście zaszło. Z czasem interpretację tę zapomniano, a prawdę odczytano na nowo. 
Niezwykła ludzka cecha objawiła się w porę. Mówię tu o „dopowiadaniu historii” czy też „tworzeniu historii pod zamówienie”.
Człowiek oddalił się od wyjaśnienia zjawisk, które niby oczywiste, jak w przypadku wieży z Babel, zostały tak zawile opisane, że główny ich wątek, sens i przekaz, został zakłamany. 

Człowiek nie zrozumie
Leniwy człowiek XXI wieku, zapatrzony w siebie, nie jest w stanie zrozumieć prostych spraw. Poza tym, nie myślimy o tym, co zostało zawarte w tekstach, tylko przyjmujemy interpretacje, pochodzące od depozytariuszy. I to działa na szkodę ludzkości. Bo w religii ludzi, nie chodzi o prawdę, ale o dominację i władzę. Zawsze chodziło, odkąd pojawiła się religia i żądza dominacji.
Wieża z Babel jest w mojej ocenie symbolem dawnej świetności człowieka oraz pozostałością, po realnie stoczonej wojnie z ludźmi, którą zastępy wygrały, za co spotkało człowieka wygnanie. 
Człowiek musiał być na Ziemi obserwowany – dowodzi tego fragment biblijny, mówiący o tym że zaobserwowano działanie człowieka, zebrano się i zastępy zeszły. Człowiek wznosząc wieżą z Babel, pewnie szykował coś ciekawego. Wyobraźmy sobie możliwość walki z zastępami i postawmy pytanie: jak potężny był człowiek? W końcu stanowił obraz Stwórcy, co nie?!

Jaką dziś dysponujemy technologią?
W czasach Babel, na Ziemi, ludzie doprowadzili do stworzenia technologii, za pośrednictwem której zaatakowali Niebo. Konsekwencją tego była zagłada, którą sprowadzono na Ziemię. Tu wspomniane jest to, jako „pomieszanie” i „rozproszenie”. Delikatne ujęcie. Pozostaje tylko pytanie o technologię starożytną, a nawet prehistoryczną. Co to mogło być?
Pamiętajmy, że Stwórca nie mściłby się z powodu tego, że ludzie ze sobą współdziałają, bo to podważa Jego nieomylności i doskonałość oraz całość przekazów biblijnych dotyczących obietnicy, przymierza i końca świata. Jeżeli Stwórca pomieszałby języki za to tylko, że ludzie ze sobą współpracowali, to byłoby to jednoznaczne z tym, że dalszy „grzech”, który widzimy w czynach ludzi, nastąpił na skutek błędnych decyzji Nieomylnego.
Stwórca nie mógł eksperymentować, skoro znał przyszłość i wiedział jak wszystko funkcjonuje.

Wieża symbol 
Wieża z Babel stała się symbolem zaburzenia relacji ludzkich oraz miłości, którą zachwiano.
Słownik języka polskiego PWN tłumaczy wieżę Babel jako „sytuację, w której ludzie nie mogą porozumieć się między sobą”, lub „miejsce, w którym panuje zamęt”.
Słownik mówi, że „Bóg ukarał zuchwałość budowniczych, sprawiając, że zaczęli mówić różnymi językami i nie mogli się porozumieć ze sobą”.
Ludzie mieli na Ziemi pozostać – to chyba oczywisty wniosek. Może dlatego pomieszano im języki? Może nie mieli wrócić? – Ale dokąd, wrócić? Dlaczego Niebo ich wygnało? Konfrontując wcześniejsze wnioski z mojego tekstu, zapewne nie będzie trudności na udzielenie tej odpowiedzi.

Wieża Babel – co oznacza w Biblii

Złe moce w Babel
Niektórzy uważają, że ludzie w Babel byli inspirowani przez złe moce, a przewodził im Nimrod, który panował w Babel – por. Rdz 10, 09 – 10.  W tym kontekście, łączy się Nimroda z pradawną Bestią. Biblijny Nimrod, wywodzi się od Noego. Był synem Kusza, wnukiem Chama i prawnukiem Noego. Nimrod był najdzielniejszym na Ziemi myśliwym. Biblia wspomina o istnieniu przysłowia: „Dzielny jak Nimrod, najsławniejszy na Ziemi myśliwy”.
Nimrod panował w Babelu, Erek, Akkad i Kalne, w kraju Szinear. Wyszedł z kraju Szinear do Aszszuru i zbudował Niniwę, Rechobot-Ir, Kalach i Resan. 1 Krn 1, 10 wspomina, że Kusz był ojcem Nimroda, a ten pierwszym mocarzem na Ziemi. Mi 5,05 zapowiada, że kraj Nimroda będzie pasiony pałaszem – oznacza to ogromną nienawiść, gdyż pałasz, oprócz znaczenia broni, może być również określany jako tasak czy miecz. Dla Żydów był więc gorszy od Asyryjczyków, którym wystarczy rózga żelazna.
Józef Flawiusz, w dziele Dawne dzieje Izraela, stwierdza że ludzie po potopie twierdzili, że źródłem ich pomyślności nie jest łaskawość Boga, ale ich własna moc. Do tego, podsycał ich Nabrod /Nemrod/. Flawiusz charakteryzuje go jako „zuchwałego męża o krzepkich rękach”, który wprowadził władzę despotyczną, oddalając ludzi od Boga. Pod jego namową, zbudowali wieżę, aby przetrwać potop, gdyby Stwórca zechciał go zesłać. Nimrod obiecał im też, że gdyby potop nastał, to pomści on nawet ich przodków. Wieża była wielka i była wznoszona, dopóki Pan (Bóg) nie pomieszał ludziom języków. Stąd, nazwa Babel (dosł. „pomieszanie”) i określenie Babilonu, jako miejsca w którym do tego doszło.

Istnieje pewien ciekawy przykład wież 
Wieża z kości słoniowej. Jest to frazeologizm oznaczający „izolację, oderwanie się od spraw codziennych, powszednich”. Jak ktoś osadzi się w wieży z kości słoniowej, to znak, że lepiej mu nie przeszkadzać.
Wieża z Babel może być wieżą Nabuchodonozora II (604 – 563 p.n.e.), który kazał odbudować budowlę, która liczyła 90 metrów. Ruiny wieży pozostały po wcześniejszym imperium. Według starożytnych historyków, w wieży było obserwatorium i tam, w jednej komnacie stało złote łoże, do którego przybywał bóg, który obcował z niewiastą, wcześniej sobie wybraną – przekaz Herodota.
Wieża, według Diodora Sycylijczyka była obserwatorium chaldejskich astrologów. Nabuchodonozor II zdobył w 597 r. p.n.e. Jerozolimę, a po niedostosowaniu się do nowego porządku przez Żydów, w 586 r. p.n.e. zburzył miasto i rozpoczął się okres tzw. "niewoli babilońskiej".
Może widok wieży w Babilonie, tak wpłynął na Żydów, że opisali go w tekście biblijnym, ukazując działania Nabuchodonozora II jako sprzeciwienie się Panu. Jedno jest pewne. Rządy Nabuchodonozora II stanowiły okres dominacji Chaldejczyków na Bliskim Wschodzie. To też, mogło wpłynąć na stwierdzenie, że „mieli oni jeden język i mogli wiele”. Poza podbojami, mocno rozbudowywali wiele miast, w  tym osławiony Babilon ("boska Brama").
Szinear oznacza „kraj dwóch miast”, „kraj lwów”. W Biblii opisane są miasta babilońskie, położone w tej krainie i są to: Babel, Erek, Akkad, Kalne w kraju Szinear – Rdz 10,10. Tu mamy okres nowobabiloński, a przecież na tych terenach cywilizacja była znacznie starsza, niż wierzenia i istnienie plemion żydowskich.
Historia wieży z Babel musi być rozpatrywana w kontekście historycznym, jednak pobieżnie starałem się rzecz wyjaśnić. Mam nadzieję, że z powodzeniem i kogoś temat zainteresuje, aby go samodzielnie rozwijać. 

Na sam koniec
Wieży z Babel nikt nie widział. Skoro istniała, a budowlę porzucono i pracowała nad nią cała ludzkość, to powinno się coś zachować. Sumeryjskie zigguraty zachowały się do naszych czasów. W najlepszym stanie jest ten z Ur, Ziggurat Etemenanki.
Dziwna jest to historia. Budowla, którą wznoszono nie musiała być wcale wieżą. Ludzie przyjęli to, postępując tak za Sumerem. Jednak, tamci ludzie mogli wznosić zupełnie coś innego. Mogli budować wrota prowadzące do Nieba albo znaleźć sposób na to Niebo – odwołanie do zapewnień Nimroda o ochronie przed Panem i samo już wspomnienie jego postaci w Biblii oraz u Józefa Flawiusza, nie może stanowić przypadkowego zabiegu. Pomyślmy nad tym, czego rzeczywiście dokonali ludzie? Religijne osoby wierzą w pójście do raju po śmierci, a tam będą istnieli wspólnie z innymi, na jednej płaszczyźnie, żyjąc w równości. Skoro ludzkość osiągnęła tę równość, wznosząc wieże z Babel, to czemu był ten atak Nieba? To nieracjonalne jak dla mnie. A wam, jak się wydaje?
W tym kontekście, postarajmy się prześledzić jeszcze raz fakty, czyniąc to na spokojnie i odpowiedzieć sobie na pytanie, postawione raz jeszcze: co wznosili ludzie? Czemu niezależność i budowla tak oburzyła Niebo?
Powiedzenie, prawda jest gdzieś tam, zaczyna nabierać większego znaczenia, gdy włączymy do udziału rozum. Gdzieś jest, ale właściwie to, gdzie może być to „gdzieś”?
Reakcje:

0 komentarze:

Post a Comment

Polecamy

Labels

"Goryle we mgle" (1) 1939 r. (1) 500 plus (2) Abraham (1) Abraham Joshua Heschel (1) Adam (2) Adam Mickiewicz (1) Adolf Hitler (4) afery (1) Afryka (1) Agatka (5) agent (1) Aggeusz (1) akcyza (1) aktywność (1) Al-Imran (1) Alela (1) alkohol (2) alkoholizm (1) Ameryka (1) Ameryka Południowa (1) amok (1) anal (2) analiza (1) anecdote (1) angel (3) angels (1) Anglia (1) Aniela Dulska (1) anioł (49) anioł stróż (1) aniołowie (8) Anne Applebaum (2) Anton Szandor LaVey (9) antyk (1) aplikacje (1) Apokalipsa (5) Arabowie (1) Arakad (1) area (1) Ari (1) Armagedon (3) Armia Ludowa (2) Armillaria mellea (1) Aron ha-kodesz (1) artworks (1) Asahar (1) aszera (1) atak energetyczny (1) atak psychiczny (1) Augustyn (2) Autumn (5) autumnal weather (2) awareness raising (1) Babel (1) Babilon (1) Baltic (1) Baltic Sea (1) bastion (1) beauty flowers (6) beauty plants (4) begonia (1) Behemot (1) Beliar (4) bell (1) Belzebuba (1) Bereza Kartuska (1) bestseller (1) bezrobocie (2) bezrobotny (2) Biblia (33) Biblia Szatana (10) biblioteki (1) bigos (1) Birobidżan (1) biuro (1) bladder (1) Bliski Wschód (1) bliskość (1) Blok Wschodni (1) Bóg (7) ból dupy (1) bóle rodzącej (1) Bolek (1) Bolivar Belicosos Finos (1) book (2) brak kontroli (1) Brama (1) Brama Erebu (2) Bruksela (2) buchanie (1) building (1) buildings (1) burdel (1) całun (1) cathedral (1) cele (1) celebracja (2) Chawa (1) Chawranek (1) cherub (1) choroba (1) chrześcijaństwo (6) church (2) ciąża (1) cierpienie (1) cieśla (1) city (3) clapper (1) clean (1) coaching (2) collegium funeraticia (1) colorful (1) columbarium (1) Columbus Day (1) communist (1) contest (1) context (1) cooled (1) cooperates (1) country (2) Creator (1) curriculum vitae (1) cv (2) ćwiczenie (1) cygaro (1) cykl życia (3) cymbały (1) cytaty (1) cywilizacja (1) czar (1) czasopismo (1) czasy przełomu (1) Czechy (1) człowiek (32) czyściec (1) Dadźbog (1) Dagia (1) Dagon (1) dam (1) Dąmbscy (1) damska pupa (1) dandelion (1) Dawid (1) Dawne dzieje Izraela (1) death (1) demokracja (1) demon (6) demony (2) diabeł (3) dialog (1) dialogue (1) Diana Fossey (1) diatryba (1) dildo (2) Dni Miasta (1) dobro (2) doktryna (3) dokumenty (3) dokumenty aplikacyjne (3) dolina (1) dom (2) Donald J. Trump (1) Donald Tusk (1) Donatan Tursek (3) dopełnienie (1) draczka (1) draka (1) druga Irlandia (1) druk (1) Dubieniecki (15) duch (1) dupa (1) dust (1) dusza (3) dwudziestu czterech (1) Dywizja im. T. Kościuszki (1) Dżebel el Akra (1) Dziady (1) dzieci (1) dziecko (1) dziedzictwo (20) dziedziczenie (1) dzieje (3) dzieje aniołów (6) dzieło (1) Dzień Sądu (3) Echinopsis (1) echinus (1) Eden (3) edukacja (1) Efraim (1) egzorcyzm (1) Eh bien! (1) Eisenbach Artur (1) eksperyment (1) eksterminacja (1) ekstremum (1) El (6) el sebaot (2) El'Li'Re (1) Elfirim (2) elity (1) elity polskie (3) emanacja (2) emancypacja (1) emancypacja Żydów (1) emendatio (1) emeryt (1) emigracja (1) En Gedi (1) endemita (1) energia (1) environmentalist (1) Er (1) Ereb (2) Erem (10) Eremita (2) erotyka (1) erotyzm (1) Etemenanki (1) etnografia (1) Europa (2) Ewa (1) factory (1) faszyzm (1) fejk (1) fekalia (1) Feralia (1) feudalizm (2) field (1) filozofia (2) flower (5) flowers (6) folwark (1) forma (1) fragment (47) fragment satyry (16) fragment tekstu (9) franciszkanie (1) from over the Baltic Sea (1) Fryderyk Engels (2) fuckingroom (1) fuksja (1) fundamentalizm (1) funkcje (1) Gabriel Amorth (1) galeria (6) gallery (20) garden (4) gardening (2) Gdańsk (1) gej (2) geje (1) geniusz (1) geszeft (1) Getrag (1) Giżycko (1) Glenlivelt (1) głód (1) God (2) gofry (1) gołąbki (1) gorszy sort (2) goryl (1) gospodarka (1) gossip (1) gra (1) grasses (1) grassland (2) Grażyna Pokorny (1) green (1) green pea (1) green plants (1) ground (1) grupa (1) grzech (2) grzyby (1) grzyby jadalne (1) GS (1) Gubałówka (1) gwarancje (1) heaven (1) heban (1) Hebrew (1) herbata (1) heretyk (1) Heritage (2) historia (10) historyk (1) hiszpańska inkwizycja (1) hitlerowcy (2) home (1) homocentryzm (1) homofobia (1) homoseksualizm (2) human (2) idea (1) ideologia (1) IHWH (1) II RP (2) II wojna światowa (2) III RP (1) III Rzesza (3) in the garden (3) Inbal (5) Indie (1) informacje (1) inhumacja (1) Innocenty IV (1) instrument muzyczny (1) interview (1) intryga (1) Ireland (1) Irelannd (1) Irlandia (2) irrigates (1) islam (1) istnienie (1) Izrael (4) Jakub (1) Jarosław Dumanowski (1) Jazda Erebu (1) jebitnie (1) Jerozolima (1) Jeruzalem (1) Jerzy Krasiulec (1) jesień (1) Jeszurun (1) jezioro Czos (1) Jezus (6) Jezus z Nazaretu (3) Josef Stalin (2) Joseph Smith (1) Joshue ben Qorch (1) Józef (1) Józef Flawiusz (1) Józef Maciejowik (1) Józef Stalin (2) Józef Topolski (1) judaizm (3) junona (1) kaczka (1) kaczka z kaszą (1) Kaczkoduk (46) Kaczkoduk przejmuje ster! (49) kahel (1) kaktus (1) Kalifornia (1) Kanaan (4) Kapitał (4) kapitalizm (3) kapłan (1) kapusta (1) kara (1) kardamon (1) kariera (1) Karl Popper (1) Karol Marks (6) Karta praw podstawowych (1) Kartezjusz (1) katolicyzm (1) kawa (1) kel el (6) Kętrzyn (1) kettle (1) kibuc (1) kiełbasa (1) kiełbasa mazurska (1) kiermasy (1) kłamstwo (3) klątwa (1) kluski (1) knowledge (1) kobieta (1) kochanka (1) kod (1) koledzy (1) komedia (5) komuniści (4) Komunistyczna Partia Chin (1) komunizm (8) konflikty (2) koniunktura (1) Konopnicka (1) Konstytucja (1) kopiec (1) kopiec Czerniakowski (1) kopiec Kościuszki (1) kopiec Unii Lubeskiej (1) korale (1) Koran (2) kormoran (1) kornik (1) kościół (6) Kościół katolicki (3) kościuszkowcy (1) kot (1) kpina (1) kradzież (1) kraj (1) krajobraz (1) Kraków (1) kremacja (1) Kresy (1) krew (4) krokusy (1) Król Dawid (1) kropla (1) krótka forma (9) Krutyń (1) Krutynia (1) Krzysztof Jackuń (1) Krzysztof Kolumb (1) krzywda (1) książka (31) książki (1) Księga Aniołów (8) Księga Dżungli (1) Księga Henocha (3) Księga Hioba (2) Księga Izajasza (2) Księga Mormona (1) Księga Razjela (1) Księga Rodzaju (7) Księga Wyjścia (2) Księga Życia (6) księgi (1) kuchnia (5) kuchnia regionalna (3) kuksiołki (1) kuksiołki mazurskie (1) kulinaria (6) kult (2) kultura (4) kura z grzybami (1) kurczak (1) kurczak w śmietanie (1) kusiciel (1) kuszenie (1) Kuta (1) kwiaty (4) lake (1) land (1) landscape (4) las (1) lawa (1) leaf (1) leaves (1) leczenie (1) lek (1) Lemuria (1) leninizm (1) lesbijka (3) Lew Trocki (1) lewak (2) lewita (1) licytacja (1) Lilit (1) liryka (17) list czytelnika (1) list motywacyjny (2) literatura (5) litość (1) litur (1) Litur Dar'ghall (2) local government (1) łodyga (1) łodyga przeciwieństw (1) lokalnie (1) Lolek (1) Londyn (1) los (3) loża (1) Lucanus (1) Lucyfer (2) lucyferianizm (1) Ludowe Wojsko Polskie (2) Ludwik Krzywicki (1) ludzie (8) ludzkość (2) Luntaria (2) Lwów (1) Łysoczoły (1) łza (1) łzy (1) magia (2) magnateria (1) Malchut (1) mały człowiek (2) małżeństwo (2) manes (1) manufaktura (1) Marco Tosatti (1) Maria Magdalena (1) marksizm (2) Maryja (2) marzenia (1) masa (1) masoni (1) masturbacja (1) Masuria (11) materializm historyczny (6) Matylda (5) mauzoleum (1) Mazury (9) meadow (3) mean (1) Mela (1) metafora (1) Metamorfozy (1) mężczyzna (1) miasto (1) mięso (4) mieszkanie (1) Mikołajki (1) miłość (3) młodzież (1) Mojżesz (1) monster (1) monument (1) Mora (2) moralność (2) mord (2) mormoni (1) Morze Bałtyckie (1) możliwości (1) Mozre (1) Mrągowo (6) Much (1) mur berliński (1) mushrooms (1) muzułmanin (1) N (1) Nabrod (1) Nabuchodonozor II (1) należna pomoc (1) name (1) Nana (2) narkotyki (1) narodziny (1) natarcie (1) NATO (1) natural environment (1) nature (5) nature gallery (9) nature monuments (1) nefilim (1) neighborhood (1) Nemrod (2) Niebo (5) niepodległość (1) niewolnictwo (1) Nimrod (1) Noe (1) November (1) Nowe Jeruzalem (1) Nowoczesna (1) Nowy Testament (1) o książkach (4) obchody (2) obozy (1) obrazy (1) obrzęd (2) obyczaje (5) ochrona dzieci (1) ochrona praw (1) odkrycia geograficzne (1) Ofelia Tasiemiec (3) ofiary (1) ogród (1) ojciec (1) ojcostwo (1) okres starożytny (1) określenie (1) old city (1) Olsztyn (2) Onan (1) onanizm (1) opętanie (1) opieńka miodowa (1) opinia (2) opinion (2) opis literacki (1) opis postaci (1) opowiadanie (8) orientacja seksualna (2) ORMO (1) orszak (1) Orwell (1) orzeczenie (1) outflow (1) owczarek podhalański (3) owczarek z Tatr (2) Owidiusz (1) padlina (2) Palestyna (1) Pan (1) Pan Zastępów (5) państwo (1) Państwo Islamskie (1) Państwo Środka (1) Państwo Żydowskie (1) papież (2) Park Słowackiego (1) Partzufim (1) Paryż (1) pentagram (1) Penuel (1) PESEL (1) petent (1) pętla (1) photo (13) photography (11) piasek (1) picie (1) picture (6) pictures (3) piekielna diatryba (1) piekło (1) pieniądze (1) pieprznik (1) pierwsza wojna w niebie (1) Pierwsza wojna w niebie: Dziedzictwo (54) pies (1) piosenka (1) pipe (1) PiS (2) Pius XII (2) place (3) places (2) plan (1) planeta (1) plants (5) Platon (1) płeć (1) plemię (1) plotka (1) PO (2) pochówek (2) podniecenie (1) podryw (1) poezja (27) pogrzeb (2) pogrzeb kawalera (1) pogrzeb panny (1) pojęcie (1) pokój do seksu (1) Polacy (1) Polak (1) Poland (4) Polgar (3) polish people (1) political fiction (2) politicians (1) polityka (6) Polska (15) Polska Partia Robotnicza (1) polski pies górski (1) pomoc (1) pomoc rodzinie (1) pomoc społeczna (3) porady (6) porzucenie (1) poszukiwanie pracy (1) potop (1) potrawa (1) potrawy (3) potrawy z mięsa (1) potwór (1) powieść (25) powieść satyryczna (33) powstanie (1) powstanie warszawskie (1) pozór (2) praca (1) pragnienie (1) prawa (1) prawa mniejszości (1) prawa podstawowe (1) prawda (6) prawda o aniołach (1) prawo (4) prawodawca (1) prayer (1) prezes (1) PRL (11) próbka tekstu (1) problemy (1) profanum (1) proroctwa (1) proroctwo (3) Proroctwo trzech (1) Prorok (1) prosaic form (1) prostytucja (2) Protais Zigiranyirazo (1) proza (2) przebaczenie (1) przekleństwo (3) przemiany (2) Przemilczeć Armagedon (43) przenośnia (1) przepis (2) przepowiednia (2) przyjaciel (3) przyjaźń (3) przypis (1) przyprawy (1) przyroda (1) przywołanie (1) Publiusz Ovidius Naso (1) Pułkownik (3) pupa (1) PZPR (1) Rachel (1) rain (1) raining (1) raróg (1) rasa (1) Re (2) realny socjalizm (3) recensio (1) recenzja (5) recenzja historyczna (1) recenzja literacka (2) recenzje (5) recenzje literackie (5) refleksja (3) refleksje (3) reformy (2) region (1) reguła (1) Reichskonkordat (1) relacje (1) relationship (1) religia (19) Rewolucja Październikowa (1) rezydencja Pułkownika (1) Richard Elliot (1) RIP (1) rody polski (1) rodzina (4) rogacz (1) rok obrzędowy (1) Ron Howard (1) rose (3) roses (1) Rosja (6) rośliny (2) rośliny gruboszowate (1) rosół (1) róża (1) Róża Luksemburg (1) Rozdział pierwszy (1) rozstanie (1) rozważania (2) rozwieracz (1) Rudyard Kipling (2) Rumunia (1) Russia (1) Russia Federation (1) Rwanda (1) Rydz (1) rytuał (1) rząd londyński (1) rządy (1) Rzym (1) sacrum (1) Sąd Ostateczny (2) sądy (1) saga (1) saga aniołów (1) sakiewka (1) Samaria (1) Sansenoj (1) Santoria (1) Sapon (1) sarkazm (1) satanizm (9) satyra (56) satyra polityczna (24) savoir vivre (1) Sea (1) sędziowie (1) SEEiK (64) seeik.pl (82) Sefira (1) Sefirot (1) sekretarka (1) seks (6) seks analny (2) seksualność (2) Semangelof (1) Senoj (1) Seria: Prowincjonalna (2) Set (2) sex (2) sex na świecie (1) sheep-dog (2) short text (3) sieć (1) siekiera (1) siły natury (1) Singing in the Rain (1) sintoizm (1) skuteczność (1) skutki (1) SLD (2) Śledź (1) slogans (1) słowa (1) Słowacja (1) Słowianie (1) sługa (1) sługus (1) śmierć (6) śmieszność (2) śmieszny tekst (6) Smok (1) smród (1) śnieg (2) socjal (1) socjalizm (4) Sofoniasz (1) Solidarność (1) solidaruch (1) Sophie Neveu (1) spirytualne (1) społeczeństwo (3) społeczność (2) sprzedaż (1) sraczka (1) środki alkoholowe (1) środowisko (1) Stanisław Gruszczyński (1) starożytność (1) Stary Testament (2) Stasiu Bułka (1) state (1) state farm (1) stawki (1) ster (1) sterowanie (1) store shelves (1) stories (1) stosunek (1) stosunki (4) STTL (1) Stwórca (28) stworzenie (2) styl jebitny (1) succulentus (1) sukces (1) sukulenty (1) surowce (1) Swaróg (1) sweet flowers (4) świat (3) Świat Książki (1) światy (1) święta (1) Święta Inkwizycja (2) święto (1) święty (2) świnia (2) Sydon (1) symbol (3) synkretyzm (1) system (3) szacunek (1) szanse (1) szatan (16) szatański (1) Szczachy Dolne (1) Szema (1) Szeol (2) Szinear (1) Szkocja (1) szkolenia (1) szlachta (1) sztuka (1) Sztuka kochania (2) sztuka miłości (1) sztuka pisana (1) Szua (1) szwadrony śmierci (1) Takie sobie bajeczki (1) Talmud (1) Tamar (1) Tatra (1) tchnienie (1) tears (1) technika (2) tekst (1) terapia (1) testament (1) The Fall (2) The First War in Heaven (2) The Jews (1) The Ten Sfirot (1) The Zohar (3) toga (1) toilet paper (1) tolerance (1) tolerancja (1) Tom Hanks (1) tomatoes (1) Tora (1) town (3) tradycja (11) tragedia (1) translate (1) travel (3) trees (2) Tron (2) trudności (1) trunek (1) trylogia (1) trylogia aniołów (6) Turcja (1) twórczość (1) ubój (1) uchodźcy (1) ucieczka (1) ucieczka z kraju (1) uczciwość (1) UE (4) układ (1) umieranie (1) Universally (1) upadek (1) UPaP (30) upap.eu (29) Urel (3) Urgal (1) urok (1) urzędnik (1) urzędy pracy (1) USA (2) utwór (8) utwór poetycki (9) utwory poetyckie (18) uzależnienia (1) Uziel (30) Uziel Mora (7) uzielmora.eu (4) view (3) vinegar (1) wafelnica (1) wafle (1) walk (1) walka (1) wampir (1) wampiryzm (2) war (1) Warchołów (1) Warszawa (2) wartości (1) waterfall (1) Watykan (2) Wąż (1) wędrowcy (1) węzeł (1) wiara (8) wiatr (1) wibrator (2) widzenie (1) wiek XIX (1) Wielka Nierządnica (1) wieprzowina (1) wiersz (25) wiersza (1) wiersze (13) wierszyk (2) wieża (1) wieża Babel (2) Wikingowie (1) Wiocha (4) Wiocha. Powieść jebitna (7) Wiosna (1) wirus (1) władza (2) władza ludowa (1) władztwo (1) Włodzimierz Lenin (1) Wojciech Jaruzelski (1) wojna (5) wojna w niebie (3) wojsko (1) wolność (1) woods (2) world (1) wota (1) WP (1) wróg (1) wsparcie państwa (1) wstęp (6) wszechrzecz (2) www.materializmhistoryczny.com (3) wycinka (1) wydanie (2) wyjazd za granicę (1) wykluczenie (1) wykluczenie społeczne (1) wypowiedź (1) wyrazy (1) Wyrocznia Pana (1) wyuzdany seks (1) wywiad (1) wyzwolenie Warszawy (1) z autorem o książce (1) z życia wzięte (3) zabawa (1) zabawy erotyczne (1) zabory (1) zachowanie (1) zagłada (1) Zagraniczna depesza (1) zagrożenia (1) Zakopane (2) żałomsza (1) zaloty (1) zapach (1) zapowiedź (1) zarobek (1) zarobki (2) zasady (2) zasiłek (1) zastęp (5) zatrudnienie (1) zaufanie (1) zawód (1) zdjęcia (4) zdrada (3) zgoda społeczna (2) Ziemia (9) ziemie polskie (1) ziemniaki (2) ziggurat (1) zima (1) zioła (1) Zion (1) zła wróżba (1) zło (4) złorzeczenie (2) zły (1) Zoefel (1) Zohar (2) żołnierz (1) żona (1) zrozumienie (1) ZSRR (13) zupa fasolowa (1) zupa grochowa (1) zupa z dyni (1) zupa ziemniaczana (1) związek (1) zwierzęta (6) życie (4) życiorys (1) Żydzi (7) żywa legenda (1)